Komppania // Yhdistyksen säännöt

Tanssikomppanian säännöt on hyväksytty yhdistyksen hallituksen kokouksessa 1.6.2011 sekä yhdistyksen kokouksessa 6.6.2011. Säännöt toimitettiin tarkistettavaksi Patentti- ja rekisterihallitukseen 30.8.2011. Yhdistyksen säännöt muutoksineen vahvistettiin 29.3.2012. Alla ovat luettavissa uudet, vahvistetut säännöt.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Oulun Tanssikomppania ry, ja sen kotipaikka on Oulu.

2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

2§ Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on kehittää tanssitaidetta ja tanssikasvatusta pääasiallisesti Oulun alueella sekä edistää yhteistyötä eri taiteen alojen välillä.

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. Järjestää esiintymistoimintaa.
 2. Vuokraa harjoitus- ja esiintymistiloja yhdistyksen toimintaa varten.
 3. Järjestää koulutusta jäsenilleen tai jäseniksi pyrkiville.
 4. Järjestää opetusta ja workshopeja eri-ikäisille kohderyhmille (esim. koulut, päiväkodit, vanhainkodit, erityisryhmät).
 5. Toimii yhteistyössä eri taiteen aloilla toimivien yhdistysten kanssa.
 6. Huolehtii yhdistyksen tiedotustoiminnasta.
 7. Voi omistaa kiinteää tai irtainta omaisuutta.

4§ Toimintansa tukemiseksi yhdistys

 1. Hakee rahoitusta eri tahoilta.
 2. Voi ottaa lahjoituksia ja solmia sponsorisopimuksia saamatta taloudellista etua jäsenilleen.
 3. Voi järjestää maksullisia esitystilaisuuksia.
 4. Voi lainata omaisuuttaan.
 5. Voi toimeenpanna rahankeräyksiä sekä harjoittaa arpajais- ja kirpputoritoimintaa hankittuaan asianmukaisen luvan.
 6. Voi harjoittaa kahvilatoimintaa esitysten ja tapahtumien yhteydessä.

3 JÄSENET

5§ Yhdistyksessä voi olla sekä varsinaisia, että kannatusjäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi voi päästä sellainen Suomen kansalainen tai ulkomaalainen, jonka kotipaikka on Suomessa, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoitusperät. Jäsenen hyväksyy ja erottaa yhdistyksen hallitus. Kannatusjäsenenä voi olla sekä yksityisiä henkilöitä, että oikeuskelpoisia yhteisöjä. Ainoastaan varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

6§ Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä peritään vuosikokouksen määräämä vuotuinen jäsenmaksu.

7§ Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

8§ Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän rikkoo sen sääntöjä tai sääntöihin perustuvia päätöksiä, tai muutoin vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa.

4 HALLITUS

9§ Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittuna puheenjohtaja ja vähintään kaksi ja enintään kahdeksan muuta jäsentä siten, että vuosittain puolet muista jäsenistä on erovuoroisia, aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.

10§ Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

11§ Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja henkilökohtaisella kutsulla seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Hänen ollessaan estyneenä kokoonnutaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus kokoontuu, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja katsoo aiheelliseksi, tai kun vähintään kaksi muuta hallituksen jäsentä sitä heiltä vaatii.

12§ Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

13§ Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

5 TILIT

14§ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan/Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

6 YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

15§ Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu postitse tai sähköpostitse kullekin jäsenelle.

7 YHDISTYKSEN KOKOUKSET

16§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.

17§ Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.
 8. Valitaan joka toinen vuosi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.
 9. Valitaan yhdistyksen hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
 10. Valitaan yhdistykselle tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja.
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

18§ Hallitus kutsuu tarpeen vaatiessa koolle ylimääräisen kokouksen ja lisäksi aina, kun kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten hallitukselta pyytää. Kokous on pidettävä neljäntoista päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

19§ Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta. Päätökset tehdään yksinkertaisilla ääntenenemmistöillä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

8 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

20§ Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

21§ Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat tanssitaiteen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

9 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

22§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kukin yksin.